Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2022 Stichting Retera – van het Hof.

Algemeen
Stichting Retera – van het Hof is een goede doel stichting geïnitieerd door de dames Theresia Maria (Trees) Retera en M.G. (Riet) Retera. De stichting is bij testament opgericht op 6 november 2010

Naam en zetel: Stichting – Retera – van het Hof, Eindhoven
Adres: Juralaan 28, 5691 JD Son (tot 21 april 2020) Venkel 22, 5061 WT Oisterwijk (vanaf 21 april 2020)
Kamer van koophandel Brabant: dosiernummer 51304384 8232.08.862
Status: Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI

 

Werkzaamheden / doel van de stichting
Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van het navolgende:

  • het (doen) opvoeden, het verschaffen van onderwijs en levensonderhoud, het (doen) opvangen van kinderen alsmede het geven van enigerlei andere ondersteuning aan kinderen, waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende draagkrachtig zijn naar oordeel van het bestuur van de stichting.
  • het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, een en nader naar oordeel van het bestuur van de stichting.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Wijze van werving van gelden
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  1. het vermogen verkregen uit de nalatenschap van mevrouw M.G. Retera.
  2. de gelden afkomstig van de exploitatie/belegging van dat vermogen.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken middels het vermogen en de gelden afkomstig van het vorenstaande. Er worden geen (sponsor)acties ontplooid ter verkrijging donateurs en/of giften.

 

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Naam:Peters, Franciscus Adrianus Hubertus Maria
geboortedatum en -plaats: 26-10-1957, Veldhoven
Infunctietreding: 06-11-2010
Functie: Voorzitter

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

tot 21 april 2020

Naam: Meeuwsen, Franciscus Johannes Henricus
Geboortedatum en -plaats: 06-02-1933, Helmond
Infunctietreding: 06-11-2010
Functie: Secretaris/penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten

vanaf 21 april 2020

Naam: Meeuwsen, Franciscus Petrus Carolus
Geboortedatum en -plaats: 07-06-1964, Stiphout
Infunctietreding: 21-04-2020
Functie: Secretaris/penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten

 

Het bestuur van de stichting dient volgens haar statuten te bestaan uit tenminste twee en ten hoogste drie leden. Er bestaan geen plannen om het huidige aantal bestuurleden van 2 uit te breiden naar 3 personen.

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen een vergoeding gelijk aan de fiscale norm voor vrijwilligers.

 

Het beheer van het vermogen
Het bestuur is belast met het beheer van het vermogen. Het vermogen zal deels in liquiditeiten en deels middels een effectenportefeuille worden aangehouden. De mix daarvan zal periodiek worden afgestemd op te ramen uitkeringen in het kader van de realisatie van de doelstelling van de stichting.

Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan de afdeling Private Banking van de Rabobank op basis van het doelrisicoprofiel “ neutraal”.

 

Besteding van het vermogen
Artikel 12 lid 4 van de statuten bepaald dat de stichting zal worden ontbonden op de dag dat het vermogen van de stichting niet meer toereikend zal zijn om haar doelstelling te verwezenlijken, waarbij als datum wordt gedacht twintig jaar na oprichting van de stichting.

Het bestuur heeft als doelstelling een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf 2011 om aan haar doelstelling te voldoen. In dit kader streeft zij ernaar om in 2021 de laatste uitkeringen te doen aan de door haar geselecteerde (goede) doelen. Naar verwachting zal de stichting aansluitend eind 2021 begin 2022 ontbonden worden.

Gezien naar de jaren zijn de volgende uitkeringen gedaan:

2010/2011 € 72.300
2012  € 158.200
2013  € 266.700
2014  € 274.700
2015  € 330.700
2016  € 277.300
2017  € 357.161
2018  € 401.304
2019  € 406.200

 

Financiële verantwoording
Aan het kantoor Smits Financiële Administraties gevestigd te Bladel is opdracht gegeven tot het verzorgen/inboeken van de administratie. Het kantoor zal periodiek rapporteren aan de penningmeester.

Tevens is aan dat kantoor de opdracht gegeven jaarlijks een balans op te stellen en een staat van baten en kosten met toelichting. Het bestuur stelt binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarstukken vast.

De stichting is een vermogensfonds in de zin van artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de UR AWR 1994. Gepubliceerd wordt derhalve een (verkorte) staat van baten en lasten.

Menu