Doelstelling
 Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van het navolgende:
  • het (doen) opvoeden, het verschaffen van onderwijs en levensonderhoud, het (doen) opvangen van kinderen alsmede het geven van enigerlei andere ondersteuning aan kinderen, waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende draagkrachtig zijn naar oordeel van het bestuur van de stichting.
  • het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, een en nader naar oordeel van het bestuur van de stichting.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze van werving van gelden
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
  1. het vermogen verkregen uit de nalatenschap van mevrouw M.G. Retera.
  2. de gelden afkomstig  van de exploitatie/belegging van dat vermogen.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken middels het vermogen en de gelden afkomstig van het vorenstaande. Er worden geen (sponsor)acties ontplooid ter verkrijging donateurs en/of giften.
Menu