Financiele verantwoording
De stichting is een vermogensfonds in de zin van artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de UR AWR 1994.
Gepubliceerd wordt derhalve een (verkorte) staat van baten en lasten.
Staat van baten en lasten:
Menu